معادن و مواد معدنی زیر بنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهد.