استول در حفاری ها معدنی : در حفاری های معدنی استول نوعی حفاری است که دارای راه خروجی مستقیم به سطح زمین است و برای سرویس کارهای زیرزمینی بکار می رود. چنانچه استول برای اکتشاف وجود مواد معدنی مجهز شود، بنام استول اکتشافی نامیده می…